فرم های عضویت

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”87″ link=”http://iranproboxing.com/profile/register/”]

عضویت عادی

حق عضویت عادی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”84″ link=”http://iranproboxing.com/coach-and-boxer-subscribe/”]

ورزشکار

ثبت نام ورزشکاران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”87″ link=”http://iranproboxing.com/profile/register/”]

هوادار

ثبت نام هواداران

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”82″ link=”http://iranproboxing.com/coach-and-boxer-subscribe/”]

مربی

ثبت نام به عنوان مربی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”82″ link=”http://iranproboxing.com/coach-and-boxer-subscribe/”]

مدیر برنامه

ثبت نام مدیر برنامه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”82″ link=”http://iranproboxing.com/coach-and-boxer-subscribe/”]

نماینده

ثبت نام نماینده

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]